Adatvédelmi irányelvek

Nagymarosi Vadszőlős Vendégház

A weboldalunk címe: www.vadszoloshaz.hu

A személyes adatok kezelésével összefüggõ tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezõen elõírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelõen végezzük.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

A weboldal üzemeltetője: Flamich Gábor
Postai cím: 2626 Nagymaros, Magyar u. 18.
Email cím: vadszoloshaz@gmail.com
Telefonszám: +3620 9262 072

Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkeresõ látogatóink és ügyfeleink személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a weboldal és kapcsolódó szolgáltatásai keretében végzett minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályok alapján jelen tájékoztatóban meghatározott elõírásoknak.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmû, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetõségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelõ megválaszolása több idõt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történõ megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielõtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetõleg írásban jelezze.

Alkalmazott jogszabályok

Adatkezelõ kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi elõírásoknak megfelelõen végzi:

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetõségek

Mindent tõlünk telhetõt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelõen történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek, kérjük jelezze az adatvédelmi tisztviselõnek alábbi elérhetõségén:

Személyes adatai védelméhez fûzõdõ jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetõségért – amennyiben az Adatkezelõ az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértõ magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetõségein:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszám: +3613911400
Weboldal: www.naih.hu

A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötõdik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

A weboldal meglátogatása, használata során az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fûzõdõ jogai érvényesítését a következõk szerint biztosítjuk:

Sütik (cookie) kezelése

Mi a süti?

A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzõen a webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal mûködésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betûkbõl, számokból és egyéb írásjelekbõl álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történõ megnyitásának, felkeresésének idõpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor késõbb újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan. A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani.

Az adatkezelés célja

A weboldalra látogató felhasználók egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre

A weboldalunkon alkalmazott sütik a weboldal mûködését támogató, úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal felkeresésének idõpontját, a munkamenet azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódja által értelmezhetõ információkat (szám- és karaktersorok) tartalmaznak.

A funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Az adatkezelés idõtartama

A weboldalon alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngészõ programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége a weboldal által automatikusan generált módon egy meghatározott késõbbi idõpontban jár le (pl.: 1 óra, egy év vagy még hosszabb idõtartam). Ugyanakkor a hosszabb idõre érvényes sütik tartalmához weboldalunk kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékrõl és ezeket a sütiket idõközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés

A legtöbb internet böngészõ program automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngészõ programoknak általában a beállításaik között, jellemzõen a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésû almenüben, süti vagy cookie néven van lehetõsége.

További információkat a sütik kezelésérõl az adott program súgójában, illetve a következõ hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Google Analytics szolgáltatás

Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyûjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyûjtött és továbbításra kerülõ információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történõ megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics adatkezelésérõl további információkat ide kattintva olvashat.

Az adatkezelés célja

A weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó statisztikák készítése érdekében a weboldalt felkeresõ látogatók, illetve munkameneteik egymástól való megkülönböztetése.

A kezelt adatok köre

A Google Analytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének mérésére, a használatára vonatkozó statisztikák készítéséhez sütiket használ, amelyek a szolgáltatás által értelmezhetõ információkat (betûkbõl, számokból és egyéb írásjelekbõl álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

Az adatkezelés idõtartama

A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngészõ programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc) vagy esetleg lényegesen hosszabb (pl.: 24 óra vagy például 2 év). Ugyanakkor a hosszabb idõre érvényes sütik tartalmához weboldalunk – és ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is – kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékrõl és ezeket a sütiket idõközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics szolgáltatás az Ön weboldal látogatásáról adatokat gyûjtsön, lehetõsége van azt megtiltani az erre a célra használható program telepítésével és használatával. A Google Analytics adatgyûjtését letiltó böngészõ bõvítményrõl további információkat ide kattintva olvashat, letölteni, illetve telepíteni innen tudja.

A Google Analytics által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – szintén letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngészõ programoknak általában a beállításaik között, jellemzõen a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésû almenüben, süti vagy cookie néven van lehetõsége.

További információkat a sütik kezelésérõl az adott program súgójában, illetve a következõ hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Adatai kezelésérõl bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetõségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkezõ esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezõk számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez elõzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendõrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetõsége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor errõl haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.